info@schleidt.nl
035 6472002

Feedback en klachten

Indien u naar aanleiding van uw ervaring met ons suggesties heeft waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan horen wij dit graag. U kunt dit het beste bespreken met uw contactpersoon bij Schleidt & Scholten of een mail sturen feedback@schleidt.nl

Wij ontvangen uw feedback natuurlijk ook graag indien u ons een compliment wilt maken.

Klachtenregeling Schleidt & Scholten-ComplementCare

Indien u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u dit in eerste instantie kenbaar te maken aan de betreffende dienstverlener/behandelaar. Mocht dit niet tot tevredenheid zijn verlopen en u een klacht wilt indienen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke feiten en omstandigheden uw klacht berust en wat het doel is dat u nastreeft met het indienen van uw klacht. U kunt uw brief richten aan de klachtenfunctionaris, mevrouw F. Schleidt-Couprie en mailen naar klachten@schleidt.nl of per post versturen naar:

F. Schleidt-Couprie, klachtenfunctionaris

afd. kwaliteitsmanagement

Laarderweg 118

3755AS Eemnes


Wij verzoeken u een eventuele klacht uiterlijk binnen vier weken na afronding van de dienstverlening/uw behandeling kenbaar te maken aan ons.

De afhandeling van uw klacht verloopt als volgt:

  • Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Uw klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris die daarvoor zo nodig contact zal opnemen met alle betrokkenen.
  • Op basis van de verzamelde informatie ontvangt u van ons een schriftelijk antwoord op uw klacht.
  • Indien uw klacht gegrond is zullen wij in ons antwoord tevens aangeven welke verbeteracties wij treffen naar aanleiding van uw klacht.
  • Indien wij uw klacht ongegrond achten en u het daar niet mee eens bent, of indien u bij ons aan het verkeerde adres bent, zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen naar de juiste instantie(s) om uw klacht voor te leggen.
  • Klachten worden doorgaans binnen vier weken door ons afgehandeld.

Indien u ontevreden bent over de klachtafhandeling door ons, dan kunt aansluitend binnen vier weken uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie van Quasir:

Klachtencommissie Quasir
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Meer informatie over de klachtafhandeling via NVST/Quasir kunt u vinden op de volgende web-pagina: https://www.nvst.nl/klachtenformulier/