info@schleidt.nl
035 6472002

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van opdrachten door Schleidt & Scholten, gevestigd te Eemnes.

(KVK Gooi & Eemland, dossiernummer: 32084109)

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht aan Schleidt & Scholten en/of overige handelsnamen zoals vermeld in de KVK onder bovengenoemd dossiernummer; waar hieronder gesproken wordt over Schleidt & Scholten wordt eveneens de toepasselijkheid op in bovengenoemde KVK-inschrijving vermelde handelsnamen bedoeld. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geldt eveneens voor alle overeenkomsten met Schleidt & Scholten en uit te brengen adviezen en/of te verrichten diensten en/of behandelingen door Schleidt & Scholten; voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen de opdrachtgever en Schleidt & Scholten niet schriftelijk is afgeweken.

2. Rechtsverhouding

Een opdracht wordt door Schleidt & Scholten eerst aanvaard na, in beginsel schriftelijke, bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities, Schleidt & Scholten tegenover de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden duidelijk heeft doen blijken dat Schleidt & Scholten dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht en/of de opdrachtgever dit uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft geaccepteerd. Dit wordt tenminste geacht het geval te zijn indien door Schleidt & Scholten, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de opdrachtgever, een aanvang met de uitvoering van een opdracht wordt gemaakt.

3. De positie van Schleidt & Scholten

Opdrachten worden door Schleidt & Scholten aanvaard op basis van het uitgangspunt dat ten opzichte van de opdrachtgever een volstrekt onafhankelijke positie kan worden gehandhaafd. Schleidt & Scholten staat er bij de aanvaarding van een opdracht voor in geen nevenbelangen te hebben, die het verloop van de uitvoering daarvan kunnen schaden. Als tijdens de uitvoering van een opdracht feiten of omstandigheden opkomen die aan de onafhankelijkheid van Schleidt & Scholten afbreuk kunnen doen, dan wel nevenbelangen opkomen, een en ander als hierboven in dit artikel bedoeld, zullen deze onverwijld aan de opdrachtgever worden gemeld en met deze bespreekbaar worden gemaakt.

4. Specificatie van een opdracht.

Aard en omvang van een opdracht alsmede de uitvoeringscondities blijken uit hetgeen partijen daartoe zijn overeengekomen. Indien opdracht en uitvoeringscondities schriftelijk zijn vastgelegd en overeengekomen, is de inhoud van dit stuk of deze stukken beslissend.

5. Wijzigingen in de specificatie van de opdracht.

Indien zich, voordat met de uitvoering van de opdracht is aangevangen, feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan kan, in tijdig onderling overleg, de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen gewijzigd worden. In geval van een schriftelijke vastgelegde opdracht, zullen deze wijzigingen eveneens schriftelijk worden vastgelegd. Aan de door de opdrachtgever dan wel Schleidt & Scholten gewenste wijzigingen van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, zullen zowel opdrachtgever als Schleidt & Scholten naar vermogen gevolg geven. Aan een door de opdrachtgever gewenst uitstel met meer dan een maand van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, waarvoor Schleidt & Scholten capaciteit heeft gereserveerd, kan Schleidt & Scholten alleen gevolg geven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Ingeval de opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit honorarium verschuldigd. Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht omstandigheden blijken voor te doen die een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen in onderling overleg geëigende maatregelen afgesproken worden om tot een ongestoorde voortgang te komen. Indien dit overleg leidt tot wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, zullen deze wijzigingen, ingeval van een schriftelijke opdracht eveneens schriftelijk vastgelegd worden. Brengen wijzigingen een uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden met zich mee t.o.v. een tevoren gemaakte begroting, dan zijn de hieruit voortvloeiende meerkosten alleen, tot een maximum van 10 procent van de tot dat moment reeds bestede tijd voor rekening van Schleidt & Scholten indien er omstandigheden aan ten grondslag hebben gelegen die Schleidt & Scholten kende of had behoren te kennen, alvorens de opdracht werd aanvaard. Aan de door de opdrachtgever dan wel Schleidt & Scholten gewenste verandering van de met de uitvoering van een opdracht belaste adviseur(s) of assistenten zal zoveel mogelijk gevolg gegeven worden, indien zulks in het belang van een goede uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk geacht wordt. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdrachten wenst te wijzigen, zal, behoudens het hiervoor geregelde, zulks alleen kunnen indien Schleidt & Scholten die opdracht aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten en honoraria vergoedt.

6. Voortijdige beëindiging van een opdracht.

Opdrachtgever en Schleidt & Scholten hebben beiden het recht een opdracht voortijdig eenzijdig te beëindigen. Dit dient schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden. Schleidt & Scholten zal slechts dan gebruik maken van deze bevoegdheid indien als gevolg van feiten of omstandigheden, die zich aan de invloed van Schleidt & Scholten onttrekken of Schleidt & Scholten niet zijn te verwijten, uitvoering of voltooiing van een opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden. Indien het besluit tot de voortijdige beëindiging (mede) is uitgegaan van Schleidt & Scholten heeft Schleidt & Scholten slechts aanspraak op honorering van tot dan toe verrichte werkzaamheden en vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten. Indien het besluit is uitgegaan van de opdrachtgever is deze aan Schleidt & Scholten verschuldigd het honorarium voor alle eventueel reeds verrichte werkzaamheden, vergoeding van de gemaakte kosten, alsmede 50 procent van het nog niet gedeclareerde honorarium waarop Schleidt & Scholten bij volledige voltooiing van de gegeven opdracht recht zou hebben. Deze verhoging komt echter te vervallen, indien Schleidt & Scholten in ernstige mate aantoonbaar in de vervulling van de opdracht te kort is geschoten.

7. Honorarium, verschotten en overige kosten

Het honorarium is gebaseerd op een mediator, coach, behandelaar of adviseur, c.q. lid van een adviesteam tevoren vastgesteld uurtarief of consulttarief dan wel dagdeeltarief (1 dagdeel is 4 uren) en/of basistarief op basis van een half dagdeel (een half dagdeel is 2 uren), zulks vooraf is overeengekomen. Het totale honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht te besteden hoeveelheid arbeid. Verschotten en de overige kosten worden gespecificeerd aan de opdrachtgever doorberekend. Declaraties worden maandelijks ingediend tenzij anders overeengekomen. Op de declaraties verschuldigde belasting wordt afzonderlijk vermeld. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in Nederlandse munt (euro) binnen 14 dagen na de factuurdatum; bij overschrijding van voornoemde termijn van 14 dagen is de opdrachtgever in verzuim en zijn zonder nadere ingebrekestelling naast de betreffende declaraties, zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering verschuldigd. Schleidt & Scholten heeft het recht om bij niet-tijdige betaling haar werkzaamheden op te schorten en/of een voorschot te verlangen op nog uit te brengen declaraties. Door de opdrachtgever betaalde verschotten op nog in te dienen declaraties zullen ten laatste met de einddeclaratie verrekend worden. Bezwaren tegen de hoogte van ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De verschuldigde honoraria kunnen ingeval van opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en prijzen. Tariefwijzigingen op deze basis worden de opdrachtgever schriftelijk mede gedeeld.

8. Vertrouwelijkheid.

Schleidt & Scholten zal met betrekking tot in de adviesrelatie verkregen informatie de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Informatie van vertrouwelijke aard zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever kan Schleidt & Scholten in redelijkheid bijzondere richtlijnen van vertrouwelijkheid bij de hantering van gerubriceerde / geclassificeerde en andere gegevens opleggen. Aan zulke bijzondere richtlijnen is Schleidt & Scholten alleen gebonden indien deze tijdig en als zodanig ter kennis gebracht zijn van Schleidt & Scholten. De opdrachtgever aanvaardt dat Schleidt & Scholten gehouden is er voor zorg te dragen dat aan Schleidt & Scholten bij de uitvoering van een opdracht verstrekte gegevens en meningen niet naar de bron kunnen worden herleid, indien de informatieverstrekker te kennen heeft gegeven bezwaar te hebben tegen herkenning.

9. Eigendom en gebruik van stukken

Onder voorbehoud van het auteursrecht van Schleidt & Scholten worden de bij de uitvoering van enige opdracht vervaardigde schriftelijke stukken eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht deze te gebruiken voor de met de opdracht beoogde en aan Schleidt & Scholten kenbaar gemaakte interne doeleinden. De van Schleidt & Scholten afkomstige stukken mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan binnen het kader van de verleende opdracht zonder goedvinden van Schleidt & Scholten en zonder passende honorering. Evenmin zullen gegevens, modellen, methoden of technieken, die zijn gebruikt voor of in het kader van de advisering aan derden kenbaar of openbaar gemaakt worden dan met toestemming van Schleidt & Scholten. De verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiend uit het voorgaande vervallen na afloop van het derde jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

10. Resultaat

Schleidt & Scholten zal bij de uitvoering van een opdracht de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inzetten om met de uitvoering van een opdracht beoogde resultaat te bereiken. Desalniettemin kan Schleidt & Scholten geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

11. Aansprakelijkheid

Schleidt & Scholten is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht, voor zover deze aan Schleidt & Scholten kunnen worden verweten. De aansprakelijkheid voor dergelijke schade wordt beperkt tot een bedrag van het honorarium dat Schleidt & Scholten voor de werkzaamheden, in het kader waarvan de opdrachtgever de schade heeft geleden, daadwerkelijk van de opdrachtgever heeft ontvangen. Elke aansprakelijkheid van Schleidt & Scholten vervalt door het verloop van een jaar te rekenen van de dag waarop de schadeverwekkende handeling door Schleidt & Scholten is verricht. Schleidt & Scholten is, naar eigen keuze, ook gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken. Ingeval de opdrachtgever risico’s aan enig werk of enige opdracht verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden Schleidt & Scholten te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.

12. Annulering van reeds geplande trainingen en of aantal opgegeven deelnemers, spreekuren, onderzoeken, mediations, behandelingen, (coachings)gesprekken en andere Schleidt & Scholten-interventies en hiervoor door Schleidt &Scholten en/of onderaannemers, partners of medewerkers van Schleidt & Scholten gereserveerde tijd.

Bij annulering door de opdrachtgever van interventies tot 20 werkdagen voorafgaande aan de betreffende interventie worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 20 tot 10 werkdagen vooraf wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 10 tot 5 werkdagen vooraf wordt 75% in rekening gebracht. Bij annuleringen vanaf 5 werkdagen vooraf wordt 100% in rekening gebracht.

13. Geschillen

Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Algemene Voorwaarden, dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door mediation overeenkomstig het meest recente reglement van het Nederlands Mediation Instituut. Een geschil is aanwezig, indien een van beide partijen dat stelt. Indien de mediation geen uitkomst biedt zal het geschil in tweede instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

14. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

 Schleidt & Scholten versie 20080818